ساعد سیم کشی روی نیمکت شیب دار


آمادگی حرکت: ابتدا روی میز کج شده روی شکم دراز کشیده و شانه های خود را بالای نیمکت قرار دهید، پاهای خود را در دو طرف میز قرار دهید.

انجام حرکت بازوی جلوی سیم میز شیبدار: میله را بالا بیاورید تا بازوهایتان خم شوند. میله را پایین بیاورید تا بازوهایتان کاملاً دراز شوند. و این را تکرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید