1703 مستمری بگیر از کار افتاده کمتر از یک ماه سابقه بیمه دارند


1703 مستمری بگیر از کار افتاده کمتر از یک ماه سابقه بیمه دارند


به گزارش ایلنا، کارگرانی که در کارگاه های مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی کار می کنند از روز اول کار حق بیمه شدن دارند و کارفرما موظف است طبق ماده 39 ق. قانون تامین اجتماعی


پس از شروع بیمه، هر فردی می تواند طبق ضوابط این موسسه برای دریافت بیمه و مزایای درمانی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند، حتی اگر بیمه شده در روزهای اول کار دچار حادثه ناشی از کار شده باشد. نهاد تامین اجتماعی از بیمه شده حمایت می کند و بدون توجه به سابقه بیمه ای برای وی مستمری از کارافتادگی تعیین می شود. ضمناً چنانچه حادثه ناشی از کار منجر به فوت بیمه شده شود، بازماندگان وی بدون توجه به مدت پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و مستمری دریافت خواهند کرد.


به گزارش دفتر فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، از مجموع مستمری بگیران از کارافتاده تحت پوشش این نهاد تا پایان سال گذشته که 142 هزار و 228 نفر است، یک هزار و 703 نفر از آنها کمتر از ماه سابقه پرداخت حق بیمه به دلیل از کارافتادگی ناشی از صدمات ناشی از کار، تحت پوشش حمایت این سازمان قرار می گیرند و مستمری ماهیانه دریافت می کنند.


بر اساس آمار این نهاد، 1152 نفر مستمری از کارافتادگی تحت پوشش تامین اجتماعی بین یک تا سه ماه، 1835 نفر مستمری از کارافتادگی سه تا شش ماه و 3125 نفر حتی در شش ماه و یک سال مستمری از کارافتادگی دریافت کردند. حق بیمه آنها در زمان استخدام بیمه بودند.


همچنین 11 هزار و 849 مستمری بگیر از کارافتاده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در مدت اشتغال از یک تا سه سال حق بیمه داشتند که به دلیل از کارافتادگی ناشی از حوادث کار. من جزو بازنشستگان این سازمان هستم.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید